MENU

A01. Chả Giò Vietnamese Spring Roll (2r – 4r)
A02. Gỏi Ngó SenLotus Root Salad
A03. Gỏi Bò Thái Lan Beef Salad
A04. Gỏi Tôm Thái Lan Shrimp Salad
A05.Gỏi Đu Đủ Tôm Thịt Papaya Salad
A06. Bánh Tôm Chiên Shrimp Cake
A07. Gỏi Cuốn Tôm Thịt Fresh Roll
A08. Thịt Nướng Cuốn Grilled Pork Roll
A09. Bò Nướng Cuốn Grill Beef Roll
A10. Gà Nướng Cuốn Grilled Chicken Roll
A11. Gỏi Cuốn Tôm Shrimp Roll
A12. Nem Nướng Cuốn Grilled Pork Stick Roll
A13. Bì Cuốn Shredded Pork Roll
A14. Hoành Thánh Chiên Deep Fried Shrimp Wonton
A15. Súp Hoành Thánh Shrimp Wonton Soup
A16. Mực Chiên Giòn Deep Fried Squid
A17. Bánh Ướt Steamed Rice Flour
A18. Bánh Cuốn Steamed Rice Flour with Pork
A19. Cánh Gà Chiên Bơ Butter Chicken Wing
A20. Bánh Tầm Bì Udon Noodle with Coconut Juice
A21. Bánh Xèo Vietnamese Pancake
A22. Appetizer Platter #1
A23. Appetizer Platter #2
A24. Appetizer Platter #3
V01. Bún Thịt Nướng Grilled Pork
V02. Bún Chả Giò Spring Roll
V03. Bún Gà Nướng Grilled Chicken
V04. Bún Bò Nướng Grilled Beef
V05. Bún Tôm Càng Nướng Grilled Jumbo Shrimp
V06. Bún Thịt Nướng, Chả Giò Grilled Pork & Spring Roll
V07. Bún Gà Nướng, Chả Giò Grilled Chicken & Springroll
V08. Bún Bò Nướng, Chả Giò Grilled Beef & Spring Roll
V09. Bún Nem Nướng, Chả Giò Grilled Pork Stick & Spring Roll
V10. Bún Thịt Nướng, Nem Nướng Grilled Pork & Grilled Pork Stick
V11. Bún Tôm Càng Nướng, Chả Giò Grilled Jumbo Shrimp & Spring Roll
V12. Bún Thịt Nướng. Chạo Tôm Grilled Pork & Shrimp on Sugar Cane
V13. Bún Bò Nướng, Chạo Tôm Grilled Beef & Shrimp on Sugar Cane
V14. Bún Thịt Nướng, Chả Giò, Bì Grilled Pork, Spring Roll & Shredded Pork Skin
V15. Bún Thịt Nướng, Nem Nướng, Bì Grilled Pork, Grilled Pork Stick & Shredded Pork Skin
V16. Bún Bò Lá Lốt, Chạo Tôm Grilled Beef Wrapped in Betel Leaf & Shrimp on Sugar Cane
V17. Bún Bò Lá Lốt, Nem Nướng Grilled Beef Wrapped in Betel Leaf & Grilled Pork Stick
V18. Bún Bò Xào Củ Hành Stir Fried Beef with Onion
V19. Bún Xào Đồ Biển Stir Fried Seafood
V20. Bún Xào Thập Cẩm Stir Fried Assorted Seafood & Meat
B01. Bún Bò Huế Spicy “Huế” Vermicelli in Soup
B02. Bún Riêu Crab Meat Tomato Soup
B03. Bún Măng Vịt Duck Meat in Vermicelli Soup
B04. Bún Mắm Shrimp Paste Soup
B05. Bánh Canh Giò Heo Pork Leg Udon in Soup
B06. Bánh Canh Tôm Shrimp Udon in Soup
B07. Bánh Canh Cua Crab Meat Udon in Soup
C01. Cháo Cá Fish Congee
C02. Cháo Gà Chicken Congee
C03. Cháo Huyết Pork Blood Jelly Congee
C04. Cháo Bò Beef Congee
C05. Cháo Lòng Dồi Pork Intestine Congee
C06. Cháo Đồ Biển Seafood Congee
R01. Cơm Sườn Grilled Pork
R02. Cơm Gà Grilled Chicken
R03. Cơm Bò Grilled Beef
R04. Cơm Tôm Càng Nướng Jumbo Shrimp
R05. Cơm Sườn Gà Grilled Pork, Grilled Chicken
R06. Cơm Sườn Bò Grilled Pork, Grilled Beef
R07. Cơm Sườn Bì Grilled Pork & Shredded Pork Skin
R08. Cơm Tôm Càng Rim, Sườn Jumbo Shrimp & Grilled Pork
R09. Cơm Tôm Càng Rim, Bò Jumbo Shrimp & Grilled Beef
R10. Cơm Sườn, Bì, Chả Grilled Pork, Shredded Pork Skin & Steamed Crab Meat
R11. Cơm Sườn, Gà, Ốp La Grilled Pork, Grilled Chicken, Fried Egg
R12. Cơm Sườn, Gà, Chả Cua Grilled Pork, Grilled Chicken & Steamed Crab Meat
R13. Cơm Bò, Gà, Chả Cua Grilled Beef, Grilled Chicken & Steamed Crab Meat
R14. Cơm Sườn, Gà, Chả Cua, Ốp La Grilled Pork, Grilled Chicken, Steamed Crab Meat & Fried Egg
R15. Cơm Chiên Gà Chicken Fried Rice
R16. Cơm Chiên Tôm Shrimp Fried Rice
R17. Cơm Chiên Cá Mặn Salted Fish Fried Rice
R18. Cơm Chiên Dương Châu Combination Fried Rice
H01. Hủ Tiếu Đặc Biệt (Khô/Ướt) House Special Rice Noodle in Soup
H02. Hủ Tiếu Mỹ Tho (Khô/Ướt) House Special Clear Noodle in Soup
H03. Hủ Tiếu Đồ Biển (Khô/Ướt) Seafood Rice Noodle in Soup
H04. Hủ Tiếu Mì Thập Cẩm (Khô/Ướt) Mixed Rice & Egg Noodle in Soup
H05. Hủ Tiếu Mì Đồ Biển (Khô/Ướt) Mixed Seafood Rice & Egg Noodle in Soup
H06. Hủ Tiếu Bò Kho Stew Beef with Rice Noodle in Soup
E01. Mì Đặc Biệt (Khô/Ướt)(Sợi Lớn/Nhỏ) House Special Egg Noodle in Soup
E02. Mì Đồ Biển (Khô/Ướt)(Sợi Lớn/Nhỏ) – Seafood Egg Noodle in Soup
E03. Mì Hoành Thánh Shrimp Wonton with Egg Noodle in Soup
E04. Mì Vịt Tiềm Stew Duck with Egg Noodle in Soup
E05. Mì Bò Kho Stew Beef with Egg Noodle in Soup
F01. Pad Thái Gà Chicken PadThai
F02. Pad Thái Tôm Shrimp PadThai
F03. Pad Thái Tôm & Gà Shrimp & Chicken PadThai
F04. Hủ Tiếu Xào Thịt Bò Stir Fried Rice Noodle with Beef
F05. Hủ Tiếu Xào Thập Cẩm Stir Fried Rice Noodle with Assorted Meat and Seafood
F06. Hủ Tiếu Xào Đồ Biển Stir Fried Rice Noodle with Seafood
F07. Mì Xào Mềm Thập Cẩm Stir Fried Egg Noodle with Assorted Meat and Seafood
F08. Mì Xào Đồ Biển Stir Fried Egg Noodle with Seafood
F09. Mì Xào Giòn Thập Cẩm Crispy Egg Noodle with Assorted Meat and Seafood
F10. Mì Xào Giòn Đồ Biển Crispy Egg Noodle with Seafood
P01. Phở Đặc Biệt House Special Beef Noodle Soup
P02. Phở Tái Rare Beef
P03. Phở Tái Nạm Rare Beef & Well-Done Beef
P04. Phở Tái, Gân Rare Beef & Beef Tendon
P05. Phở Tái, Sách Rare Beef & Tripe
P06. Phở Tái, Bò Viên Rare Beef & Beef Ball
P07. Phở Nạm Well-Done Beef
P08. Phở Nạm, Gân Well-Done Beef & Beef Tendon
P09. Phở Nạm, Sách Well-Done Beef & Tripe
P10. Phở Nạm, Bò Viên Well-Done Beef & Beef Ball
P11. Phở Gân Beef Tendon
P12. Phở Gân, Sách Beef Tendon & Tripe
P13. Phở Gân, Bò Viên Beef Tendon & Beef Ball
P14. Phở Sách Tripe
P15. Phở Sách, Bò Viên Tripe & Beef Ball
P16. Phở Gà Chicken Rice Noodle Beef Soup
P17. Phở Tái Gà Rare Beef & Chicken Rice Noodle Beef Soup
P18. Phở Tái Sa tế Spicy Rare Beef Rice Noodle Beef Soup
P19. Phở Bò Viên Beef Ball Rice Noodle Beef Soup
P20. Phở Rau Cải Vegetable Rice Noodle Beef Soup
P21. Súp Bò Viên Beef Balls Soup
X01. Bò Lúc Lắc Stir Fried Cube Beef
X02. Tôm Thịt Xào Rau Cải Mix Stir Fried Meat and Seafood
X03. Đồ Biển Xào Rau Cải Stir Fried Seafood
X04. Bò Xào Lăn Stir Fried Beef Curry
X05. Gà Xào Lăn Stir Fried Chicken Curry
X06. Tôm Xào Lăn Stir Fried Shrimp Curry
X07. Bò Xào Thái Lan Spicy Stir Fried Beef
X08. Gà Xào Thái Lan Spicy Stir Fried Chicken
X09. Mực Xào Thái Lan Spicy Stir Fried Squid
X10. Tôm Xào Thái Lan Spicy Stir Fried Shrimp
X11. Tôm Xào Sốt Tàu Xì Stir Fried Shrimp with Black Bean
X12. Mực Xào Sốt Tàu Xì Stir Fried Squid with Black Bean
X13. Gà Xào Hột Điều Stir Fried Chicken with Cashew
X14. Tôm Xào Hột Điều Stir Fried Shrimp with Cashew
X15. Bò Xào Trên Dĩa Nóng Stir Fried Beef on Sizzling Plate
X16. Tôm Xào Trên Dĩa Nóng Stir Fried Shrimp on Sizzling Plate
X17. Gà Xào Sả Ớt Lemongrass Chicken
X18. Tép Rang Sả Ớt Lemongrass Shrimp
X19. Cá Chim Chiên Mắm Gừng Deep Fried Fish with Ginger Fish Sauce
X20. Cá Chim Chiên Sốt Cà Deep Fried Fish with Tomato Sauce
X21. Cá Kho Tộ Marinated Fish
X22. Canh Chua Tôm hoặc Cá Sweet and Sour Soup (Shrimp or Fish)
201. Cà Phê Sữa Nóng Coffee with condensed milk
202. Cà Phê Đá Coffee with ice
203. Cà Phê Sữa Đá Filter coffee & condensed milk with ice
208. Nước Dừa Tươi Fresh coconut juice
222. Sinh Tố Bơ Avocado milk shake
301. Khoai Môn Taro
302. Dưa Mọi Honey Dew
303. Xoài Mango
304. Trái Dâu Strawberry
305. Chanh Dây Passion Fruit
306. Dừa Coconut
307. Dưa Hấu Watermelon
308. Việt Quất Blueberry
309. Đào Peach
310. Thơm Pineapple